Need Help ?
Call: +977- 095520135

जिल्लाकाे शैक्षिक विवरणा

प्रकाशित मिती:  

यस जिल्लाकाे शैक्षिक अवस्था देहाय अनुसार रहेकाे छ ।

वालिवकास केन्द्र ३९९ 

प्राथमिक सामुदायिक  ३२७ स‌स्थागत  १० गरि जम्मा ३३७ अाेटा

निम्न माध्यिमक सामुदायिक १०३ स‌स्थागत  १ गरि जम्मा १०४ अाेटा

माध्यमिक सामुदायिक  १११ स‌स्थागत ४ गरि जम्मा ११५ अाेटा

उच्च माध्यमिक  ४९ अाेटा

क्याम्पस  १२  अाेटा ।