Need Help ?
Call: +977- 095520135

प्रतिबेदनहरु

 • एस‍ एल सी प्रतिवेदन २०७०

  प्रकाशित मिती:  

  २०७० सालको एस.एल.सी. परीक्षा संचालन सम्वन्धि प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडी परिचय: एस.एल.सी. परीक्षालाई फालामे ढोकाको रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा १९९० सालमा एस.एल.सी. परीक्षाको शुरुवात भएको हो ।विद्यार्थीहरुको उपलव्धिको मापन गर्ने एक मात्र साधनको रुपमा एस.एल.सी. परीक्षालाईलिने गरिन्छ । वर्तमान समयमा यसलाई अझ फराकिलो रुपमा हेर्ने गरिन्छ । यसलाई विद्यार्थीको सिकाई उपल

  थप हेर्नुहोस
 • एस‍ एल सी प्रतिवेदन २०७०

  प्रकाशित मिती:  

  @)&) ;fnsf] P;=Pn=;L= k/LIff ;+rfng  ;DjlGw k|ltj]bg lhNnf lzIff sfof{no a}t8L kl/roM P;=Pn=;L= k/LIffnfO{ kmfnfd] 9f]sfsf] ?kdf lng] ul/G5 . g]kfndf !(() ;fndf P;=Pn=;L= k/LIffsf] z'?jft ePsf] xf] .ljBfyL{x?sf] pknlJwsf] dfkg ug]{ Ps dfq ;fwgsf] ?kdf P;=Pn=;L= k/LIffnfO{lng] ul/G5 . jt{dfg ;dodf o;nfO{ cem km/flsnf] ?kdf x]g]{ ul/G5 . o;nfO{ ljBfyL{sf] l;sfO{ pknlJw s] slt xfl;n u/\of] / o;nfO{ s;/L ;'wf/ ug{ ;lsG5 To; tkm{ ;a}sf] Wofg s]lGb|t ePsf] kfO{G5 .P;=Pn=;L= k/LIffn] ;ft bzs kf/ ul/ ;Sbf klg o;df u'0ffTds ;'wf/ x'g g;s]sf] elg ;a}n] cfjfh p7fpg] u/]sf] kfO{G5 . xfnsf] ljBfyL{ ;+Vofsf] a9\bf] rfk / k/LIff ;+rfngdf k'/fgf] kl/kfl6 clxn] ;Dd sfod /x]sf] kfO{G5 .  a}t8L lhNndf P;=Pn=;L= k/LIff lgoldt, dof{lbt, cg'zfl;t / Jojl:yt ?kdf ;+rfng ug{ b]xfo adf]lhdsf]  sfo{ ul/Psf] 5 .

  थप हेर्नुहोस