Need Help ?
Call: +977- 095520135

शैक्षिक तथ्यांकहरु

  • जिल्लाकाे शैक्षिक विवरणा

    प्रकाशित मिती:  

    यस जिल्लाकाे शैक्षिक अवस्था देहाय अनुसार रहेकाे छ । वालिवकास केन्द्र ३९९  प्राथमिक सामुदायिक  ३२७ स‌स्थागत  १० गरि जम्मा ३३७ अाेटा निम्न माध्यिमक सामुदायिक १०३ स‌स्थागत  १ गरि जम्मा १०४ अाेटा माध्यमिक सामुदायिक  १११ स‌स्थागत ४ गरि जम्मा ११५ अाेटा उच्च माध्यमिक  ४९ अाेटा क्याम्पस  १२  अाेटा ।

    थप हेर्नुहोस